Celem Stowarzyszenia jest wprowadzenie porady, dla osób będących z różnych przyczyn opiekunami swoich rodziców, dziadków, osób niepełnosprawnych (dzieci i małoletnich, dorosłych), zbiórek środków na sprzęt rehabilitacyjny oraz sprzęt dla osób niepełnosprawnych, osób obłożnie chorych.

1. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) stworzenie porad przez warsztaty, w tej tematyce albo innej, powiązanej z naszymi celami w stowarzyszeniu
b) zorganizowanie sprzętu rehabilitacyjnego – leczniczego (organizowanie zbiórek publicznych)
c) prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
d) promocja i organizacja wolontariatu
e) wskazanie na darmowe porady prawne, porady medyczne, terapię rodziną, pedagogiczny nadzór pomóc nad dzieckiem w sprawach (szkolnych i wychowawczych)
f ) wskazówki - wytyczne, co do opieki nad podopiecznymi oraz rodzicami itd.
g) Zorganizowanie darmowych wejściówek – biletów ( do teatru, opery, kina, wystaw, filharmonii, dla rodzin, opiekunów prawnych itd)
h) Pomoc nie odpłatna i odpłatna 

 - opiekunów medycznych
 - psychologa
 - terapeutów
 - psychiatry,
 - pedagogów
 - rehabilitantów
 - lekarzy
 - pielęgniarek
 fizjoterapeutów
 - terapeutów zajęciowych
 -
terapeutów
i) opieka Medyczna w formie informacji (gdzie co i jak)
2.Działalność określona w jest wyłączną działalnością statutową Stowarzyszenia i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
a)walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
b)przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa jest w szczególności:
- udział Stowarzyszenia w akcjach charytatywnych organizowanych przez inne organizacje i instytucje
wykonujące zadania publiczne
określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- utrzymywanie kontaktów z organami władzy państwowej i samorządowej oraz z środkami masowego przekazu,
- szerzenie w społeczeństwie kultury zdrowotnej i zasad humanizmu w stosunku do osób obłożnie i przewlekle chorych ,
niepełnosprawnych , rodzin osób wymienionych jak również w stosunku do osób w podeszłym wieku.